Hoe kan ik helpen bij Lekkernassûh?

English below

Wat tof dat je geïnteresseerd bent om te komen helpen!
Bij Lekkernassuh draait alles om samenwerken, samen zorgen we er wekelijks voor dat alle activiteiten in en rondom de versmarkt en verpakkingsvrije winkel tot stand komen. We zoeken altijd naar mensen die het leuk vinden om te helpen met verschillende taken. 

Wil je op flexibele basis komen helpen, wanneer jij tijd hebt? Dan is het marktteam op één van de locaties misschien een goede match voor jou.
Wil je op een regelmatige basis bijdragen aan lekkernassuh en actief zijn achter de schermen? Dat kan ook. De markten komen tot stand door een hoop voorbereidende activiteiten zoals het inkopen van de groente, het onderhouden van de website of meedenken in het bestuur en meer.

Wat je ervaring ook is, je bent altijd welkom! Samen maken we Lekkernassuh en een positieve voedseltransitie waar. Kijk hieronder naar alle mogelijkheden!

Sinds februari 2018 werken we samen met de Timebank.cc. Dat betekent dat we mensen die meehelpen waarderen met Timebank-uren (en dat het mogelijk is je groentepakket, kaas, en producten van de verpakkingsvrije winkel bij Lekkernassuh te betalen met Timebank-uren).
Meer hierover lees je hier: Lekkernassuh en Timebank.cc.

Foto: Finefocus.nl

Waar kan ik bij helpen?

Marktteam


Werken op één van de markten is heel divers: Je kunt helpen bij het opbouwen van de markt, of tijdens de markt kratten bevoorraden, groente wegen, helpen aan de kassa, of bij de kaas. Of aan het eind van de markt helpen met opruimen.  Genoeg te doen dus!
Lijkt dit je wat? Geef je op in het marktschema!
Heb je vragen mail naar info@lekkernassuh.org

Verpakkingsvrije winkel


De verpakkingsvrije winkel in de Gymzaal (Witte de Withstraat 127) is om de 2 weken open op zaterdag van 10 tot 13 uur. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met de verkoop van de verpakkingsvrije waren.
Wil je graag helpen? Je kunt je hier inschrijven!
Heb je vragen? Mail naar infoVVW@lekkernassuh.org

Transport


Vind je het leuk om te helpen bij het (fiets)transport en ben je hiervoor woensdagochtend/middag beschikbaar. Dan is dit wat voor jou!
Laden, wegbrengen met de fiets en lossen van de groente bij de verschillende Lekkernassûh locaties in Den Haag.
Lijkt dit je wat? Geef je op in het marktschema!
Heb je vragen? Mail naar Transport@lekkernassuh.org

Communicatie


Gaat communiceren jou gemakkelijk af, kan je goed teksten schrijven en vind je het leuk om via verschillende kanalen (online/offline) de idealen van Lekkernassûh! te verspreiden? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken in ons communicatieteam!
Lijkt het je wat? Stuur ons een email aan communicatie@lekkernassuh.org 

Inkoop


Samenstellen van het groentepakket, bestellen van groenten, fruit en kaas, contact onderhouden met leveranciers, boeren en team. Inkoop, mails versturen naar klanten over het pakket.
Is dit iets waar jij mee wilt helpen? Geef je naam en telefoonnummer door aan Team Inkoop via inkoop@lekkernassuh.org

ICT


Technisch beheer website, koppeling met social media, beheer abonnementen, etc.
Lijkt dit je wat? Mail naar info@lekkernassuh.org om te kijken naar de mogelijkheden.

(Financiële) administratie


Administratie van deelnemers, betalingen, bestellingen, boekhouding, PIN betaling opzetten, Timebank beheer.
Lijkt dit je wat? Mail naar info@lekkernassuh.org om te kijken naar de mogelijkheden.

Bekijk onze vacatures voor de taken waarvoor we specifiek op zoek zijn naar nieuwe mensen!


How can I help at Lekkernassûh?

Great that you are interested helping out!
At Lekkernassuh it is all about cooperation, together we make sure that all activities in and around the fresh market and the packaging-free shop happen. We are always looking for people who like to help with different tasks.

Would you like to come and help on a flexible basis, when you have time? Then the market team at one of the locations might be a good match for you.
Would you like to contribute on a regular basis and be active behind the scenes? That is also possible. What about buying the vegetables, maintaining the website, thinking along with the board and more.

Whatever your experience, you are always welcome! Together we make Lekkernassuh and a positive food transition a reality. Would you like to join us? Read below what you can do!

Since February 2018, we have been working together with Timebank.cc. This means that we value people who help us with Timebank hours (and that it is possible to pay for your vegetable package, cheese, and products from the package free shop at Lekkernassuh with Timebank hours).
You can read more about this here: Lekkernassuh en Timebank.cc.

What can I do?

Market team


Working at one of the markets is very diverse: You can help building up the market, during the market you can stock crates, weigh vegetables, help at the cash register or sell cheese. Or help cleaning up at the end of the market. There is plenty to do!
Interested? Check the market schedule!
Do you have questions, email us at info@lekkernassuh.org

Package free shop


The package-free shop in the Gymzaal (Witte de Withstraat 127) is open on Saturday, every 2 weeks, from 10-1 PM. We are always looking for volunteers who can help with selling the goods.
Would you like to help? You can sign-up here!
Any more questions? Please contact infoVVW@lekkernassuh.org

Transport


If you like to help with (bicycle) transport, and you are available on Wednesday morning/ beginning of the afternoon, this one is for you.
You start with picking up the vegetables at the Gymzaal and transport them by bicycle to our pick-up points and the various Lekkernassûh locations in The Hague.
Interested? Check the market schedule!
Do you have questions, email us at transport@lekkernassuh.org

Communication


Does communicating come easy to you, can you write texts well and do you enjoy using various channels (online / offline) to spread Lekkernassûh!’s ideals? Then we can use your help in our communication team!
Does this sound good to you? Than send us an email to communicatie@lekkernassuh.org, so we can discuss possibilities together.

Purchasing team

Preparing the vegetable package, ordering vegetables, fruit and cheese, maintaining contact with suppliers, farmers and team. Purchasing, sending mails to customers about the package.
Is this something you would like to help with? Please pass on your name and telephone number to Team Purchasing at inkoop@lekkernassuh.org

ICT


Technical management of the website, linking with social media, subscription management, etc.
Does this appeal to you? Mail to info@lekkernassuh.org to check out the possibilities.

(Financial) Administration


Administration of participants, payments, orders, bookkeeping, setting up PIN payments, Timebank management.
Does this appeal to you? Mail to info@lekkernassuh.org to check out the possibilities.

Check our vacancies for the tasks for which we are specifically looking for new people!