Oproep Deelnemers – Call for participants

Je bekijkt nu Oproep Deelnemers – Call for participants

***English below***

Beste Marktmensen,

Het is inmiddels weer een tijdje geleden (23 december) dat we je voor het laatst konden verblijden met verse, lokale, biologische groenten en fruit. Sindsdien hebben we geen markt georganiseerd, maar we hebben allesbehalve stilgezeten!

De afgelopen tijd hebben we nodig gehad om structuur aan te brengen in alles wat om de markt heen geregeld moet zijn. Denk aan:

 • Een administratiesysteem voor financiën, bestellingen, blauwe kratten, deelnemers, en het oprichten van een stichting.
 • Uitwisseling met ander voedselcollectieven over hoe zij zichzelf organiseren, wat ze doen met administratie, logistiek, geld?

Veel van bovenstaande zaken hebben we geregeld. Wat nu?

Nou, we willen dolgraag zo snel mogelijk weer beginnen. Echter… we kunnen het niet meer alleen met ons kleine groepje. We hebben hulp nodig!

De basisstructuur ligt er en we hebben vorig jaar veel ervaring opgedaan. Onze open vraag aan jou is: Wil je met ons meedoen?

Concreet zoeken we mensen die zich de komende twee maanden voor de markt willen inzetten door elke week een dag (of een halve dag) te helpen met:

 • Uitzoeken en bestellen van groenten en fruit
 • Logistiek werk als planning van routes, chauffeurs en een busje regelen/reserveren (of zelf rijden).
 • Administratie van deelnemers, betalingen, bestellingen, boekhouding enz.
 • Communicatie als Facebook, nieuwsbrieven, recepten, mailings enz.
 • Werken op de markt zelf: aan de kassa, bij de kaas, muziek regelen/maken, knutselen met kinderen.
 • En nog andere dingen die ik nu vergeet.

Al deze zaken hebben we vorig jaar met 4 mensen geregeld. We willen toe naar een vorm waarbij alle marktbezoekers een beetje bijdragen aan de organisatie. Om die transitie in gang te zetten hebben we mensen zoals jullie nu nodig.

Met alle mensen die positief op deze oproep reageren, organiseren we op woensdag 11 maart om 18.00u een avond met hapjes en drankjes. Daar beslissen we samen verder. Meld je aan! Ook als je het nog niet zeker weet of je wel tijd hebt en of je het wel leuk vindt. Ook graag als je altijd al mee hebt geholpen op onze markt! Twijfelaars ook welkom.

Mail naar: sebastiaan @ lekkernassuh . org

Warme groet, Sebastiaan

Dear Market peeps,

It has been a while since we last (23 December) were able to raise your spirits with fresh, locally grown, organic fruits and veggies. However, even though we did not organize a market we have been busy with many things involving the market.

We needed these last two months to create some structure in our doings:

 • Setting up an administrative system for finances, orders, blue crates, participants and, last but not least, founding our ‘Stichting’ and opening bank accounts.
 • Exchanging knowledge and experiences with other food collectives about how they organize themselves, what system they use for administration, logistics, and money.

Many of these things are set up and we are ready to go…almost. So, what’s next?

Well, we would LOVE to start again as soon as possible. Yet, we cannot do it anymore with our small group. We NEED help!

The basic foundation and structure is there and we have built up a lot of experience in the last year. Our question to you is: Will you join us?

To make it more concrete, we are looking for people who are willing and able, for the coming two months, to contribute a day (or half a day) a week to help with:

 • Choosing and ordering vegetables and fruits
 • Logistics, such as planning of routes, drivers, arranging or placing reservations for a bus (perhaps driving the bus)
 • Administration of participants, payments, orders, book keeping, etc.
 • Communication tasks such as Facebook, newsletters, recipes, mailings.
 • Carrying out tasks on the market: at the register, cutting cheese, arranging or playing music, making art with kids.
 • And many other things that I am not remembering now.

All these tasks we managed to do with 4 people. We want to develop into a direction where all market participants contribute a little to this organisation. To set the transition in motion we need people like you, now…

Together with all people that react positively to this call, we will organise a nice evening with bites and drinks. There we will make decisions together. Sign up now! Even if you’re not sure yet whether you will have time or whether you will like it. Also if you’ve always helped before on our market, please send an e-mail. Doubters, more than welcome!

RSVP, e-mail: sebastiaan @ lekkernassuh . org

Warm greets, Sebastiaan